האתר החדש של

קרן keren

שירותי ביטוח ופיננסים

עלה לרשת!!

 

תגמולים לעצמאים חובה

פרטים ביטוחים -- חיים 

צור קשר

 

 

 מונחים באלמנטרי

 

 

 

חץ 

 

 

ביטוח חובה לרכב

פקודת ביטוח רכב מנועי קובעת כי לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב, פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו. ביטוח החובה הינו ביטוח המיועד לפצות את המבוטח ואת הנוהג ברכב בכל סכום שהם יהיו חייבים לשלם לפי חוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) בשל נזק גוף שנגרם עקב תאונת דרכים שבה מעורב כלי הרכב המבוטח.

חץ   

ביטוח חסר

אם בעת תחילת תקופת הביטוח סכום ביטוח הדירה ו/או תכולתה הם פחות משווים של הדירה ו/או תכולתה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הדירה ו/או התכולה בעת תחילת תקופת הביטוח. כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד כפוף לתנאי ביטוח זה - בנפרד.

חץ 

 

ביטוח לרכב צד ג' רכוש

ביטוח זה מכסה את חבותו של המבוטח בשל נזק גוף שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.

חץ 

בית משותף

בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר.

חץ 

 

דירה שאינה תפוסה

דירה המבוטחת בביטוח דירה ואשר היתה פנויה למעלה משישים ימים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר יותר מ-60 ימים רצופים.

חץ 

 

דמי ביטוח

הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור חוזה הביטוח בתמורה להתחייבות המבטח לשלם בקרות מקרה ביטוח תגמולי ביטוח למוטב.

חץ 

 

דף הרשימה

המסמך המצורף לפוליסת ביטוח הדירה, המפרט את פרטי המבוטח, רכושו, החבויות החלות עליו, את דמי הביטוח ואת תקופת הביטוח ומהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה.

חץ 

 

המאגר הישראלי לביטוחי רכב חובה (ה"פול")

המאגר לביטוחי רכב בישראל ("הפול") הינו מאגר של כל חברות הביטוח בענף ביטוח חובה. תפקידו לבטח את המשתמשים ברכב מנועי שלא השיגו כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל חברות הביטוח. ("הביטוח השיורי"), בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א 2001. ה"פול" פועל כחברת ביטוח לכל דבר.

חץ 

 

הערכה 

מסמך חתום על ידי מעריך מומחה אשר נמסר לחברה טרם קרות מקרה הביטוח ובו תיאור כל פריט הרשום בו ושוויו.

חץ 

 

הצעת תיקון רכב

אומדן נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני תיקון הרכב או במהלכו.

חץ 

 

הרחבים

הסעיפים בפרקי הפוליסה בהם ניתן כיסוי ביטוחי ללא תוספת דמי ביטוח נוספים מעבר לכיסוי הבסיסי של הפרק הרלוונטי.

חץ 

 

השתתפות עצמית

בכל מקרה ביטוח על פי תנאי הפוליסה, יופחתו מתגמולי הביטוח שעל המבטח לשלם, סכום ההשתתפות העצמית הרשומה בדף הרשימה ביחס לכל פרק או כיסוי.

חץ 

 

המאגר הישראלי לביטוחי רכב חובה (ה"פול")

המאגר לביטוחי רכב בישראל ("הפול") הינו מאגר של כל חברות הביטוח בענף ביטוח חובה. תפקידו לבטח את המשתמשים ברכב מנועי שלא השיגו כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל חברות הביטוח. ("הביטוח השיורי"), בהתאם לתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א 2001. ה"פול" פועל כחברת ביטוח לכל דבר. מסמך חתום על ידי מעריך מומחה אשר נמסר לחברה טרם קרות מקרה הביטוח ובו תיאור כל פריט הרשום בו ושוויו. הערכה

חץ 

 

כיסויים נוספים

הסעיפים בפרקי הפוליסה שבהם ניתן כיסוי ביטוחי נוסף על פי בחירת המבוטח תמורת דמי ביטוח נוספים . כיסויים אלה רשומים בדף הרשימה.

חץ   

כלי רכב ב"אובדן גמור להלכה"

אם שמאי מוסמך קבע כי שיעור הנזק שנגרם לרכב הוא לפחות 50% משווי הרכב סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן גמור. במקרה כזה, תוקף הפוליסה יפקע ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה.

חץ  

כלי רכב ב"אובדן גמור" (טוטאל לוס)

מדובר בכלי רכב ששמאי רכב קבע לגביו כי נתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

 

וי גדול  הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו מוערך ב-60% ויותר משווי כלי הרכב ביום מקרה הביטוח כולל     מיסים.

וי גדול. כלי הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

וי גדול  כלי הרכב נגנב ולא נמצא תוך 30 ימים.

 

עיגול פלוס במקרה כזה, תוקף הפוליסה יפקע ולמבוטח לא יהיה זכות להחזר פרמיה.

חץ 

 

מבנה הדירה

מבנה של הדירה או הבית שפרטיו המתואר בדף הרשימה, מרפסות, צנרת , מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה , שערים גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד. אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה.

חץ 

 

מקרה ביטוח

מקרה המתואר בפוליסה ואשר התממשותו מקנה למבוטח זכאות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

חץ 

 

ערך כינון (חדש תמורת ישן)

מחיר תיקונו, כינונו או בנייתו מחדש של הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק או החלפתו ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות, לרבות ההוצאות הכרוכות בתיקון, כינון בנייה מחדש או החלפה בחדש.

חץ 

 

ערך מוסכם

אם המבטח והמבוטח הסכימו מראש ובכתב כי סכום הביטוח הוא בערך מוסכם יהיו תגמולי הביטוח במוסכם בלא תלות בשיעור הנזק שנגרם.

חץ 

 

ערך שיפוי

ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח תוך התחשבות בבלאי ובפחת.

חץ 

 

שומה

אומדן סופי שמבצע השמאי אחרי תיקון הרכב.

חץ 

 

שמאי בית

שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בשל קשר מיוחד עם המבטח, לרבות שמאי שמתקיימים לגביו כל אחד מאלה:

וי גדול  שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח.

וי גדול  שמאי שלמעלה מ 30% מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים הם מקבוצת הביטוח.

וי גדול חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ 5% מאמצעי השליטה בה.

חץ   

שמאי חוץ

שמאי שאינו שמאי בית של חברת הביטוח, אך נכלל ברשימת שמאי החוץ.

חץ   

שמאי מכריע

שמאי שאינו שמאי בית ואינו שמאי חוץ של המבוטח. בכל מקרה של מחלוקת בין אומדני הנזק והשומות, ובעניינים שלא נקבעו באומדן הנזק הראשוני בלבד, יתמנה שמאי מכריע שייבחר באופן אקראי מתוך רשימת שמאים שהוכנה על ידי איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח.

חץ   

תגמולי ביטוח

סכום שיש לשלמו על פי חוזה ביטוח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

חץ   

תכולה

כל דבר וחפץ הנמצא בתוך מבנה הדירה, למעט אלה הנמצאים בגינה, בחדר המדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות והם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או של בני משפחתו, למעט רכוש אשר הוצא במפורש מכלל כיסוי על פי האמור בפוליסה התקנית כמו כלי רכב, בעלי חיים, ציוד ומלאי של העסק וכו'.

חץ   

תקופת הביטוח

התקופה שבה הפוליסה תקפה ומתחילה ביום שייקבע בדף הרשימה, כיום תחילת הביטוח, ומסתיימת ביום שנקבע בדף הרשימה, כיום סיום הביטוח.

חץ 

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח דירה בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

 

 

 

 

קרן שרותי ביטוח ופיננסים | רח' הבונים 2 קריית טבעון

טלפון משרד: 04-9531178 (רב קווי) רון קרן: 052-8227844

מספר פקס: 04-9532842 |  אימייל:  ron@keren-r.co.il