האתר החדש של

קרן keren

שירותי ביטוח ופיננסים

עלה לרשת!!

 

תגמולים לעצמאים חובה

פרטים ביטוחים -- חיים 

צור קשר

 

 

 מונחים בביטוח חיים ופיננסים

 

 

חץ 

 

 

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב ממשלתיות שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות, לקופות הגמל הותיקות ולביטוחי מנהלים וותיקים בריבית ולתקופה קבועה מראש, כדי להבטיח להן עוגן תשואה עבור שיעור מסוים מנכסיהן. בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה, הקטינה המדינה את שיעור האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ל- 30% מנכסיהן בתשואה שנתית אפקטיבית ריאלית של 4.86%.

 

חץ

 

אורכת ביטוח

פרק הזמן בו עמית אינו מעביר לקרן הפנסיה תשלומים שוטפים לשם רכישת זכויות בקרן פנסיה, אך לעומת זאת קרן הפנסיה שומרת על העמית בכיסוי ביטוחי. אורכת ביטוח רלוונטית בעיקר בעת תקופה בה העמית מבצע מעבר ממקום עבודה אחד למישנהו ללא רציפות תשלומים מלאה בין שני מקומות העבודה. 

חץ

 

איזון אקטוארי

מצב בו הערך הנוכחי של התחייבויות במאזן האקטוארי שווה לערך הנכסים בקרן. היה ותוצאות המאזן האקטוארי מצביעות על פער חיובי או שלילי, מוטלת חובה על החברה המנהלת לאזן את הקרן בדרך של הקטנה או הגדלה של ההתחייבויות לעמיתיה ולגימלאים שמשמעותם הקטנה, או הגדלת הפנסיות המשולמות לגימלאים וכן סכום הצבירה בחשבון האישי של העמיתים הפעילים והמוקפאים.

חץ   

אירוע פנסיוני מזכה

אירוע המזכה את העמית לתשלומי פנסיה מקרן הפנסיה כגון:

וי גדול  פנסיית זיקנה - המועד שבו הגיע העמית לגיל פרישה.

וי גדול  פנסיית נכות - ממועד תחילת הנכות, לפי שיעור שקבעה הוועדה הרפואית של הקרן.

וי גדול  פנסיית שאירים - מות העמית. 

חץ 

 

ביטוח "מיטב הון 2000" / "מיטב הון 2001" **

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון.

סכום הביטוח בתוכניות אלה ישולם למוטבים בתשלום חד-פעמי במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה. בתום תקופת הביטוח, ישולם סכום החיסכון שנצבר בסכום חד-פעמי.

חץ 

 

ביטוח "מיטב קצבה 2001"

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו גמלא חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים. במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בתשלומים חודשיים או בתשלום חד-פעמי. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה.

 

חץ

 

ביטוח "עדיף"/"מיטב"

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו גמלא חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ-120 תשלומים חודשיים.

במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בתשלום חד פעמי. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה.

חץ 

 

ביטוח אחריות לחיים/רפואה שלמה משולבת

ביטוח למקרה של גילוי מחלה קשה, או אירוע רפואי חמור המפורטים בתנאי הפוליסה.

סכום הביטוח ישולם בתשלום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה כדוגמת: סרטן, אי ספיקת כליות, התקף לב, שבץ מוחי וכו', והכול בכפוף לתנאי הפוליסה. מטרת הביטוח לתת למבוטח פיצוי חד פעמי שיאפשר לו להתמודד עם ההוצאות הרבות הכרוכות מאותה מחלה.

חץ 

ביטוח גמלה

תכנית ביטוח שבה משולמת גמלה חודשית (קצבה) למבוטח לכל ימי חייו, החל מהגיל שנקבע מראש בתוכנית הביטוח ולא פחות מ- 120 תשלומים חודשיים.

חץ 

 

ביטוח לזמן פירעון קבוע

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם למוטבים (לילדים בד"כ) בתשלום חד- פעמי בתום תקופת הביטוח. במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח המלא ישולם בתום תקופת הביטוח. 

חץ 

 

ביטוח לכל החיים

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם בתשלום חד פעמי למוטבים במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח או בהגיע המבוטח לגיל 95.

חץ   

ביטוח מעורב

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם בתשלום חד-פעמי למוטבים במקרה שפטירת המבוטח אירעה במהלך תקופת הביטוח, או למבוטח בתום תקופת הביטוח.

חץ 

 

ביטוח סיעודי

תכנית ביטוח לתשלום פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי. סכום הביטוח ישולם בתשלומים החל מתום תקופת ההמתנה (ובד"כ 3 או 6 חודשים) לכל ימי חייו של המבוטח, או לתקופה של מספר שנים כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי. הביטוח הסיעודי מאפשר לממן חלק מהעלות היקרה של אשפוז סיעודי או העסקת כוח אדם מסייע למקרה של מצב סיעודי.

 
חץ 

 

ביטוח משנה לקטסטרופות

ביטוח אותו רוכשת קרן הפנסיה באמצעות מבטח הבא להבטיח כי במצבי קיצון של קטסטרופות תהיה זכאית קרן הפנסיה לפיצוי ביטוחי כנגד פרמיה. היות ובקרן פנסיה הסיכון הביטוחי הנו הדדי ונופל על כתפיהם של המבוטחים, קיימת חשיבות רבה לביטוח קטסטרופות במיוחד כאשר מדובר בקרנות פנסיה קטנות בעלות היקף מבוטחים ונכסים מצומצם.

חץ 

 

גיל הפרישה

הגיל בו ניתן לחייב עובד או עובדת לפרוש מעבודתם ולא בדרך של פיטורים. כללים אלה חלים על כל עובד בלי קשר לסוג הביטוח בו מבוטח (מנהלים פנסיה), גיל הפרישה החוקי כיום עולה בהדרגה לגיל 64 לאשה ו- 67 לגבר. קיצבת זיקנה מקרן הפנסיה ניתן לקבל החל מגיל 60.3

חץ 

 

דמי גמולים/הפרשות

תשלומי המעביד והעובד השוטפים לתוכנית פנסיונית לפי שכר העובד. התמהיל המקובל לדמי הגמולים הוא הפרשת עובד בשיעור של 5% לתגמולים והפרשת מעביד בשיעור של 5% לתגמולים +6% או 8.33% לפיצויים. כיום ניתן (לא חובה) להגדיל את ההפרשות עד ל-7% לעובד לתגמולים ועד 7.5% למעביד לתגמולים, אך לא יותר מ- 14.5% סה"כ לתגמולים.

חץ 

 

דמי ניהול בקופת גמל

דמי הניהול כוללים את הוצאות קופת הגמל אשר נדרשו לצורך ניהולה השוטף של הקופה (למעט עמלות קניה ומכירה של ני"ע). שיעור(%) דמי הניהול לא יעלה על השיעור שאושר על ידי נציב מס הכנסה בהתאם לתקנון הקופה וכן לא יעלה על 2% באופן החישוב השנתי, הנמוך מבין השניים, דמי הניהול נגזרים מיתרת הנכסים בחשבון. (קיימת נוסחה לעניין החישוב ).

חץ 

 

דמי ניהול בקרן פנסיה מקיפה חדשה

דמי ניהול הנגבים על ידי החברה המנהלת של קרן הפנסיה מתוכנית הפנסיה של העמית עבור שירותים שונים אותם היא מעניקה לקרן הפנסיה בגין ניהול תוכניות הפנסיה. דמי הניהול נגבים הן מדמי הגמולים והן מצבירת הנכסים בגינו של כל עובד. קיים שיעור מירבי הנקבע על ידי הרגולטור (שיעור סטטורי). שכר הקובע לפנסיה

חץ 

 

השכר הקובע בקרן פנסיה החדשה

שכר המשמש בסיס לקביעת גובה הכיסויים הביטוחיים באירוע נכות או שאירים בקרנות הפנסיה החדשות.

חץ 

 

הטבות מס

מדינת ישראל, באמצעות מערכת המיסוי, מעודדת את הציבור לחסוך לגיל פרישה ולבטח עצמו מפני מקרי מוות ואובדן כושר עבודה. הטבות המס הן זיכוי על פי סעיף 45 לפקודה וניכוי על פי סעיף 47 לפקודה.

חץ 

 

ועדה רפואית

גוף רפואי המוגדר בתקנון הקרן המוסמך לקבוע את נכותו של עמית שתבע את הקרן בעקבות מצבו הרפואי. הועדה מורכבת בדרך כלל מרופא נציג הקרן עם אפשרות לצרף רופא מטעם העמית. 

חץ 

 

זיכוי

החזר כספי ממס הכנסה למי ששילם מיסים בפועל. החזר זה הינו השתתפות המדינה בחיסכון שביצע משלם המס בקופת גמל.

חץ 

 

מאזן אקטוארי

מאזן כספי שנערך אחת לתקופה, בו מחושבים מצד אחד הערך הנוכחי של התחייבויות הקרן לעמיתיה: פעילים מוקפאים וגימלאים לסוגיהם, מול הערך הכספי של כל נכסי הקרן משוערכים ליום עריכת המאזן. חישוב הערך הנוכחי של ההתחייבויות והערך הכספי של נכסי הקרן נעשה על פי כללים חשבונאיים ואקטוארים אשר נקבעים על ידי הרשות המפקחת. 

חץ 

 

מבוטח-עמית

מי שמשלם או שילם פרמיות לקרן פנסיה וחבר בקרן. קיימים שלושה סוגי מבוטחים בקרן פנסיה :

וי גדול  פעיל - לזכותו משולמים דמי גמולים לקרן באופן שוטף.

וי גדול  מוקפא - עמית פעיל שהפסיק להפריש כספים לקרן ואינו מושך את כספו מהקרן.

וי גדול  פנסיונר - מקבל מהקרן פנסיה בשל נכות או זיקנה או שאירי עמית/פנסיונר הזכאים לתשלומי פנסיה מהקרן. 

חץ 

 

מדד שארפ

המדד הכלכלי המקובל בעולם לדירוג השקעות - המדד משקלל את התשואה שהשיגה כל קרן או קופה ביחס לרמת הסיכון שבה פעלה. דהינו, המדד מציג את עודף התשואה של הקופה על פני הממוצע בענף לכל יחידת סיכון. ככל שמדד שארפ גבוה יותר, כך דירוג ההשקעות של אותו גוף מנהל השקעות טוב יותר. 

חץ 

 

מוטב בקופת גמל

מי שזכאי ליהנות מן הכסף הנצבר במקרה של מוות מוקדם של העמית. במידה והעמית לא מינה מוטב או מוטבים, ישולם הסכום הנצבר לזכות יורשיו החוקיים.

חץ 

מוטב בקרן פנסיה

מי שנקבע בכתב מינוי אחרון עליו חתם העמית, כזכאי לקבלת תשלומים מאת הקרן במקרה ובעת פטירת העמית אין שאירים זכאים. הכל בתנאי שכתב מינוי המוטב התקבל בקרן לפני פטירתו של העמית. באין כתב מינוי מוטב, יהיה המוטב יורשו של העמית לפי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה לפי העניין. 

חץ 

 

מכרז למכירת קרנות פנסיה

בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה הוותיקות שהולאמו הוציאה המדינה למכרז בשנת 2004 את קרנות הפנסיה החדשות שהיו בשליטת הקרנות הותיקות (מיטבית, מבטחים, מקפת, אחדות). הכסף שהתקבל במכרז, מעל מיליארד ש"ח, הועבר לכיסוי גרעונות הקרנות הותיקות. במכרז זכו חברות ביטוח פרטיות והן הועברו לניהולן.

חץ 

 

מס רווחי הון

מס המוטל על רווחים של חברה או יחיד שלא נוצרו במהלך פעילות שוטפת, אלא ממימוש רכוש לטווח ארוך, כגון מכירת מניות או מכירת נכס במחיר גבוה ממחיר הרכישה.

חץ 

 

מסלולי ביטוח

תוכניות פנסיה הכוללות מינון שונה של זכויות לשאירים נכות וזיקנה לעמית. לדוגמה, קיימים מסלולים בהם פנסיית הנכות גבוהה באופן יחסי על חשבון זכויות מופחתות לפנסיית זיקנה וכיו"ב. בעיקרון יכול עמית לבחור את מסלול הפנסיה שלו בעת ההצטרפות לקרן וכמו כן לעבור ממסלול למסלול כל אימת שצרכיו הביטוחיים משתנים.

חץ 

 

מעברים בין קרנות

אפשרות הניתנת לעמית לעבור מתוכנית פנסיה אחת לאחרת. האפשרות מוסדרת באמצעות חוזרי מעבר שמתקין משרד האוצר מעת לעת. בעיקרון מעבר קרן פנסיה הנו נכון להוצאת אוגדן זה מעבר רציף (החל מ 1/11/05), היכול להתבצע ללא התנייה של ותק. המעבר מלווה ברציפיות ביטוחיות ואינו כרוך בקנסות שבירה כלשהם. החל מ- 1.1.2008 ניתן להעביר גם קרן פנסיה חדשה לביטוח מנהלים ו/ או קופות גמל וזאת בהתאם לתקנות הניוד.

חץ 

 

משיכה שלא כדין

משיכת כספי תגמולים (שכיר או עצמאי) מהקופה שלא על פי התקנות. משיכה זו תחויב במס על פי התקנות.

חץ 

 

נכות חלקית

נכה יחשב כנכה בעל דרגת נכות חלקית אם אינו נכה בעל דרגת נכות מלאה ושעור נכותו אינו נופל מ-25%.

חץ 

 

נכות מלאה

נכה יחשב כנכה בעל דרגת נכות מלאה אם נשלל ממנו הכושר לעבוד בהיקף העולה על 75% מהיקף העבודה.

חץ 

 

סוגי פנסיות שמשלמת הקרן

וי גדול  פנסיית זיקנה: משולמת עם פרישתו של העמית לגימלאות. פנסיית הזיקנה כוללת המשך תשלומי פנסיה  לשאירים לאחר מותו של הגימלאי (אלמנה, אלמן, ילדים עד גיל 21 והורים שהיו תלויים במבוטח).

וי גדול  פנסיית נכות: פנסיה המשולמת לעמית בקרן עקב נכותו דהיינו: אובדן יכולתו להמשיך ולעבוד באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני עפ"י קביעה של וועדה רפואית.

וי גדול  פנסיית שאירים: משולמת עם מותו של העמית לשאריו (אשה לכל ימי חייה וילדים עד לגיל 21, הורים התלויים במבוטח).

חץ 

 

סטיית תקן

מדד סטטיסטי לתיאור הפיזור של ערכי קבוצת נתונים סביב הממוצע שלהם. במונח "סטייה" מתכוונים למרחק בין ערך בקבוצה לבין הממוצע. המדד הנ"ל משמש לבחינת ביצועי תשואות קופות הגמל בצרוף קרטריוניים נוספים. במידה וסטית התקן גבוהה ניתן להקיש שביצועי ההשקעות באותה קופה נוטים להיות תנודתיים ואולי ברמת סיכון גבוהה. 

חץ 

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

סעיף בחוק פיצויי פיטורים המאפשר למעסיק להקדים את תשלומי הפיצויים לעובד כולם או חלקם, באמצעות הפנייתם בתקופת העבודה של העובד באופן שוטף, למימון דמי הגמולים בקרן פנסיה או לביטוח מנהלים קיצבתי מבלי שתחול חובה על המעסיק בעת ניתוק יחסי עובד מעביד לשלם לעובד פיצויים בנוסף לאלה ששולמו לקרן הפנסיה. סעיף זה מאפשר לעובד להנות מהפיצויים כבר במהלך תקופת העבודה באמצעות הביטוח הפנסיוני ובמקרים מסויימים גם לאחר סיום העבודה אף אם פרש.

 
חץ 

פדיון

פדיון הוא סכום חד פעמי שהעמית או שאיריו רשאים לקבל בעת ביטול התוכנית או במקרים של אי זכאות לפנסיה. סכום הפדיון מחושב על פי סכום הצבירה בחשבונו האישי של העמית. 

חץ 

פנסיה לפי מנות

קרנות הפנסיה החדשות העניקו עד לשנת 2004 זכויות לפנסיה בשיטת מנות הפנסיה, על בסיס איזון אקטוארי אישי לכל עמית. בשיטה זו מנת הפנסיה לכל חודש חברות בקרן מתקבלת על ידי הכפלת שכר המבוטח של העמית בסולם זכויות מדורג שנבנה על בסיס פרמטרים אקטוארים ונתונים אישיים של העמית. הפנסיה המתקבלת הינה סכום מנות הפנסיה הריאליות.

חץ 

 

פנסיה מקיפה

תוכנית להבטחת תנאים סוציאליים לעמית במסגרת קרן פנסיה, המבטיחה לעמיתים פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שאירים.

חץ 

פנסיה תקציבית

תוכנית פנסיונית שבה מבוטחים בדרך כלל עובדי מדינה ועובדי ציבור. בשונה מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית אין צבירת כספים, וזכויותיו של העובד מובטחות ומושלמות מתקציב המעסיק.

חץ 

פנסיית נכות

פנסיה המשולמת לעמית שהוכר כנכה בעת חברותו בקרן, על-ידי הועדה הרפואית של הקרן. הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע לפי מצבו הרפואי של העמית נכות חלקית או מלאה, זמנית או ללא הגבלת זמן וכן היא רשאית לזמן את העמית לבדיקות חוזרות כדי לוודא אם חלה החמרה או הטבה במצבו הרפואי.

חץ 

 

פנסיית שאירים

תשלומי קיצבה להם זכאים שאירי העמית או הפנסיונר מיום מותו ועד לסיום זכאות השאירים

חץ 

 

קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך אשר העמית המפקיד כספים בה נהנה מהטבות מס (תקנות מס הכנסה - כללים לאישור וניהול קופות גמל). מכשיר זה מתאים הן לעצמאי והן לשכיר. באמצעות קופת הגמל ניתן לחסוך כספים לצרכים פנסיונים. 

חץ 

 

קופת גמל אישית לפיצויים

קופת גמל בה מופקדים הכספים על ידי המעסיק ומתנהלים תחת שם העמית לכיסוי זכויותיו העתידיות לפיצויים. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאיים

בקופה זו מופקדים כספי העמית ללא תשלום מקביל של המעסיק. העמית זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לתקרות שנקבעו. החל מ- 1.1.2006 הצבירה בקופה סגורה לגיל 60 של העמית. החל מ- 1.1.08 הפכו קופות הגמל לתגמולים לקופות גמל לא משלמות לקצבה. 

חץ 

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים

לקופה זו מפרישים המעביד והעובד בהפקדות שוטפות כאחוז משכרו של העובד. המעביד רשאי להפריש עד- 7.5% משכר העובד (חלק המעביד) לתגמולים והעובד רשאי להפריש עד ל- 7% משכרו לתגמולים. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו והפרשות המעביד מוכרות כהוצאה. בנוסף, ניתן להוסיף את רכיב ההפרשה לפיצויים על חשבון המעסיק בשיעור של עד 8.33% משכרו של העובד. מ- 1.1.08 מוגדרות קופות הגמל כקופות גמל לא משלמות לקצבה כך שכספים שמופקדים ממועד זה ואילך ניתנות למשיכה רק בדרך של קצבה חודשית. 

חץ 

 

קופת גמל מרכזית לפיצויים

קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים בעבור פיצויים עתידיים לעובדיו. הצבירה רשומה על שם המעסיק וכן ההפקדות מוכרות כהוצאה עבורו. רווחי הקופה במידה וישנם נזקפים לזכות חשבון המעביד. מעסיקים אינם רשאים לפתוח קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות. ניתן לבצע הפקדות בקופות גמל מרכזיות עד לתאריך 31.12.2010. 

חץ 

 

קיצבה מזכה

חלק מהקיצבה החודשית הפטורה ממס הכנסה שמקבל גימלאי שלא ניצל את מלוא הפטור המגיע לו על כספי הפיצויים. הקצבה המקסימלית לקבלת הפטור היא בסך 7,520 ש"ח, נכון לשנת 2009. החלק הפטור ממס בקיצבה זו הוא בגובה 35% לפי תקנות מס הכנסה. קיצבה זו מתעדכנת מדי פעם על ידי שלטונות מס הכנסה.

חץ 

 

קרן ותיקה

קרן פנסיה שהחלה לפעול לפני 01/01/1995.

חץ 

קרן ותיקה מסובסדת

קרן פנסיה בה זכויות העמיתים נקבעים בין היתר על בסיס סבסוד בין עמיתיה, הסבסוד המרכזי מתייחס לגיל העמיתים.

חץ 

 

קרן זכויות

קרן המגדירה לעמית מראש את זכויותיו בקרן לפנסיית זקנה, נכות ושאירים, במונחים של אחוזים מהשכר השוטף צמוד מדד או מהשכר האחרון או מהשכר שיחושב עפ"י כל שיטת חישוב מוגדרת מראש. קרן זכויות יכולה גם להבטיח את הזכויות המוגדרות כפוף להבטחת מקורות כספיים שיאזנו אותה בכל עת או ללא הבטחת הזכויות באמצעות מנגנון איזון מחייב, בו הקרן מתחייבת לאזן בכל עת את הזכויות המוגדרות באמצעות הגדלה/הקטנה של זכויות העמיתים לרבות הגימלאים.

חץ 

קרן חדשה

קרן פנסיה שהחלה לפעול לאחר ה- 01/01/1995.

חץ 

 

קרן פנסיה

קופת גמל משלמת לקצבה, המשלמת תשלומים תקופתיים לעמית שפרש מעבודתו עקב נכות או גיל פרישה, ובמקרה של פטירה-לשאריו. ניתן להצטרף לקרן הפנסיה במסגרת הסכמי עבודה באמצעות המעסיק, או באופן פרטי. זכאותו של עמית לפנסיה מתגבשת לאחר תקופת אכשרה מיום הצטרפותו, בהתאם לתקנון.

חץ   

קרן פנסיה כללית חדשה

קרן פנסיה המפעילה תוכנית פנסיה שאינה זכאית להקצאת אגרות חוב מיועדות מממשלת ישראל. לפיכך כספי העמיתים מושקעים כולם בשוק ההון. קרן פנסיה כללית כוללת בדרך כלל מסלול פנסיית זיקנה בלבד. עם זאת בכוונת משרד האוצר לאפשר לקרנות אלו להפעיל מסלולי פנסיה שיכללו גם פנסיית נכות ופנסיית שאירים. דמי הניהול הנגבים בקרן פנסיה כללית הינם מצבירת הנכסים בלבד.

חץ

קרן תשואה

קרן המבטיחה לעמית פנסיית זיקנה הנגזרת אך ורק מהצבירה הכספית בחשבונו האישי בקרן. 

חץ 

קרנות הסתדרותיות

קרנות שהיו בשליטת ההסתדרות, נוהלו על ידה ואליהם הופנו כל העובדים החברים באיגודים המקצועיים. הקרנות הנ"ל אופיינו בעיקר בהבטחת זכויות פנסיוניות על בסיס סבסוד צולב בין קבוצות עמיתים ועל בסיס עקרון האיזון הבין דורי דהיינו, דור תומך בדור. מדובר בקרנות ותיקות: מבטחים, מקפת, נתיב, קג"מ, חקלאים וקרן פועלי בניין. קרנות חדשות: מבטחים החדשה, מיטבית (של קג"מ), אחדות (של חקלאים) ומקפת החדשה. ברפורמה שעברה בשנת 2003 הולאמו הקרנות הותיקות, בגלל כשלונה של שיטת האיזון הבין דורי, אשר התבטאה בצבירת גרעונות אקטוארים שלא היה להם כיסוי. הקרנות הועברו לניהול המדינה תוך לקיחת האחריות האקטוארית ואילו הקרנות החדשות נמכרו בשנת 2004, לחברות פרטיות באמצעות מכרז.

חץ 

 

קרנות פרטיות

קרנות פנסיה שהוקמו בראשית שנות ה- 90 בבעלות גורמים פרטיים כמו חברות ביטוח, סוכני ביטוח ובנקים ואשר ניבנו על בסיס איזון אקטוארי אישי. שאירים

בן/בת זוג של העמית וילדים עד גיל 21 או ילדים מוגבלים מעל גיל 21 ובחלק מהקרנות גם הורים נתמכים יכולים בתנאים מסויימים להיכלל בהגדרת שאירים. 

חץ   

שיעור תשואה

הרווח השנתי ממניה מסוימת, הכולל רווחים מדיווידנד במזומן שנתקבל בשנה מסוימת, בתוספת ההפרש בערך המניה. רווחי מניה נמדדים באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב של המניה) בדרך כלל במונחים של שנה.

וי גדול  שיעור תשואה אישית

תשואה זו מחושבת לפי השינוי שבחשבונו של העמית במהלך השנה. קרי, מיתרת הפתיחה שלו, מגובה ההפקדות והמשיכות מהרווחים שנרשמו בחשבונו במהלך השנה ומיתרת הסגירה שלו.

וי גדול  שיעור תשואה נומינלי

מדד המשקף את ביצועי תיק ההשקעות של קופת גמל ללא התאמה לשיעור עלית המדד באותה שנה.

וי גדול  שיעור תשואה ריאלי ברוטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי שיעור עליית המדד הידוע באותה שנה.

וי גדול  שיעור תשואה ריאלי נטו

שיעור תשואה ריאלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

וי גדול  שכר מבוטח חודשי

סך כל התשלומים שהתקבלו בקרן בגין עמית לתגמולים, בחודש תשלום מחולק בשיעור ההפרשה לתגמולים או שיעור אחר כפי שנקבע בתקנון הקרן ולא יותר מהקבוע בתקנות מס ההכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד - 1964. 

חץ 

 

תקופת אכשרה

תקופת חברות בקרן המזכה את העמית או שאיריו בקבלת פנסיה כלשהי. יש לציין כי בתקנון קרנות הפנסיה מוגדרות תקופות אכשרה שונות לאירועים שונים כגון: תקופת אכשרה למחלה קודמת לביטוח נכות ושאירים - 60 חודשים, תקופת אכשרה לבת/בן זוג לא נשוי/אה - 12 חודש, תקופת אכשרה לפנסיית שאירים באירוע התאבדות - 12 חודשים.

חץ 

 

תקנון /תקנות קרן הפנסיה

מסמך משפטי המסדיר את זכויות העמיתים בקרן. המסמך נדרש את אישור משרד האוצר טרם הפצתו וכולל הגדרות זכאות לעמיתים פעילים ופנסיונרים וכן טבלאות אקטואריות שונות.

חץ 

 

תקנון אחיד

לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר זה נקבע תקנון אחיד, שתחולתו מיום 1.10.2003. כלומר, לא יהיו יותר הגדרות שונות כמו למשל להגדרת פנסיית נכות וכד'. התקנון גם לא יאפשר שום העדפה לסוג עמיתים אחד על פני עמיתים אחרים. בתקנון זה כלולות גם פגיעות נוספות בזכויות העמיתים. למשל, עדכון הפנסיה כאשר המדד עולה ביותר מ- 4.25% מהעדכון האחרון, או אחת לשנתיים לפי המוקדם מביניהם (המדידה החל מנובמבר 2002). במקרים של מוות ונכות, נוספו שני חריגים שלא היו קיימים ברוב התקנונים. הראשון הוא חריג של תאונת דרכים והשני חריג של זכות תביעה עפ"י פקודת הנזיקין. זאת, בנוסף לחריגים שהיו נהוגים קודם (במוות ובנכות): מלחמה, פעולות איבה, תאונות עבודה וכו'.

 

 

 

 

קרן שרותי ביטוח ופיננסים | רח' הבונים 2 קריית טבעון

טלפון משרד: 04-9531178 (רב קווי) רון קרן: 052-8227844

מספר פקס: 04-9532842 |  אימייל:  ron@keren-r.co.il